17 Oktyabr, 2017 20:43

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Oxumasanız da olar

15.10.2014 11:57


·        Статуслар

Щярдян отуруб фикирляширям ки, нийя узаныб фикирляшмирям.

 

·        Лятифя

Ушаг гача-гача эялиб анасына дейир:

- Ана, ата юзцнц мятбяхдян асыб.

Гадын щювланк юзцнц мятбяхя салыб щеч бир шей эюрмцр вя гыйгаъы бахышларла ушаьа баханда ушаг сюйляйир:

- Ана, бу бир апрел зарафты иди. Ата юзцнц щамамдан асыб.

 

·        Лятифя

Бир эцн Молла Нясряддин йолла эедирмиш. Бир йекяпяр эялиб архадан она гапаз вурур.

Молла цзцнц чевириб дейир:

- Нейнирсян? Зарафат еляйирсян?

Йекяпяр ъаваб верир:

- Хейир, зарафат-зад елямирям.

Молла ичини чякир:

- Ай саь ол. Мяним беля зарафатлардан хошум эялмир.

 

·        Лятифя

Бир дяфя Зялимхан Йагуб Шыхов тяряфдя балыг тутурмуш. Торуна гызыл балыг дцшцр. Зялимхан мцяллим ону сябятя атмаг истяйяндя балыг дейир:

- Шаир, мяни дянизя бурах, цч арзуну щяйата кечирим.

Зялимхан мцяллим дейир:

- Арзуларымы дейирям. Демяли беля. Исвечря банкында он милйон долларым олсун! Майамидя цч мяртябяли виллам олсун. «Пейьямбяр» поемам дювлят мцкафаты алсын. Бу бир!...

 

·        Олмуш щадися

Щясяновлар евляриня дивар каьызы алмаг истяйирляр. Арвад яриня дейир:

- Эет, ашаьы мяrтябəдя йашайан гоншуэиля, Щцсейновэиля, онлар евлярини тязя тямир едибляр. Юйрян эюр нечя рулон дивар каьызы алыблар. Квадратурамыз ейнидир.

Яр Щцсейновэиля эедир. Юйрянир ки, онлар 70-см-лик 18 рулон дивар каьызы алыблар. Эедиб 18 рулон дивар каьызы алыб эятирир, башлайырлар каьызлары йапышдырмаьа. Ахырда 6 рулон артыг галыр. Киши йенидян гоншуйа эедир.

- Ай гоншу, бу, неъя олур ки, отагларымызын юлчцсц ейни олдуьу щалда сиз 18 рулон ишлятмисиз, амма биздя 5-и артыг галыб?

Гоншу эцлцмсяйир.

- Горхма, еля биздя дя 5-и артыг галмышды.

 

·        Филоложи лятифя

Сюйцш сюyмяк гадаьан едилир. Бир киши йолла эедяркян айаьы даша илишиб йыхылыр. Киши дуруб даша дейир:

- Ей йцнэцл яхлаглынын бири йцнэцляхлаглы, ей гядим пешя сащибинин бири гядим пешя сащиби! Сянин эюрцм вар-йохун лянятя эялсин!

 

·        Намус сющбятли лятифя

(18+)

Раманадакы сифлисляр хястяханасына дцшмцш бир гадын ону мцайиня едян щякимдян сорушур:

- Доктор, мян йашайаъам?

Щяким ейняйинин алндан ону сцзяряк ъаваб верир:

- Бу, сизин яринизин гярарындан асылы олаъаг.

 

·        Хябяр

Хорватийа йыьмасына 0:6-лыг мяьлубиййятдян сонра йыьмамызын баш мяшгчиси Берти Фогс тянгидя эюря медиадан инъийиб. О сюйляйиб ки, команда удузар да, ня бюйцк шейдир ки?! Мян 2036-ъы ил цчцн команда гурурам. Бах, онда гялябяляр дя олаъаг!

 

·        Кялам

Эенишляндирилдикдян сонра Бакы-Сумгайыт йолунун Бейнялхалг Aвтоваьзала эириш щиссясиндяки дящшятли тыхаъы эюрян яъняби гонаг сюйляйир:

- Феноменал бир щалдыр. Дцнйанын щяр йериндя йолу тыхаъын гаршысыны алмагчцн эенишляндирирляр. Амма сиздя тыхаъ йаратмаг цчцн.

 

·        Олмуш щадися

Доктор Кючярли хястяйя ялля ресепт йазыр. Хястя дейир, щеч ня баша дцшмядим. Беля олдугда Кючярли ресепти компцтердя йазыр:

- Пароксимал тахикардийа, диссиркулйатив енсефалопатийа вя фазалашмыш ендартерит.

Хястя йеня башыны булайыр ки, щеч ня баша дцшмядим.

Доктор цряйиндя дейир ки, бу хястя ня тупой хястя имиш.

 

·        Диалог

- А киши, сян щардасан?

- Ай арвад, щарда оласыйам ки? Ишдяйям.

- Бяс иш йериня зянэ елядим, дедиляр йохсан?

- Ялбят чыхмышам да.

 

·        Олмуш щадися

Пластик ямялиййатдан сонра эцзэцйя бахан Ряксаня саныр ки, филм-ужаса бахыр.

 

·        Рейтинг

Русийанын «Вокруг смеха» дярэисиндя дяръ едилмиш лятифя рейтингиндян.

 

№ 1

Дцнйада ъями бир юлкя вар ки, юз вятяндашларынын марагларыны йалныз кянар юлкялярин яразиляриндя мцдафия едир.

 

№ 2

Биз баша дцшмцрцк, нийя Гярб юлкяляри Русийадан бу гядяр горхурлар? Русийанын мцщарибя едяряк галиб эялдийи бцтцн юлкяляр – Алманийа, Франса, Исвеч, Финландийа инди Русийадан мин дяфя йахшы йашайырлар. Демяк русларын яли йцнэцлдцр дя!

 

№ 3

Русийада коррупсийа сюзц – исим дейил, фелдир.

 

 

 

 

digər xəbərlər
- Oxumasanız da olar: Mebel mükafatı Azərbaycana gətiriləcək?
- Hillari Klinton Londonda maşını düzgün saxlamadığına görə cərimələnib
- Qaradağ əvəzinə Qarabağa gedən nazir
- Bilirsinizmi ki...
- “Prezident olsaydım...”
- Oxumasanız da olar
- Oxumasanız da olar
- Qurbanını 8-ci mərtəbədə kəsdi
- Bahalaşan benzinin ucuz həlli tapıldı
- Sarkisyan bu dəfə də yatdı

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
16 Oktyabr, 2017
15:47 "168 saat"ən əməkdaşına vəzifə verildi
14:37 Sumqayıt təşkilatı region gənclərini maarifləndirir
14 Oktyabr, 2017
21:13 İBTİDAİ SİNİF və AZƏRBAYAN DİLİ MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN
12 Oktyabr, 2017
16:05 Qərb Universitetində isveçrəli turizm mütəxəssisinin seminarları başlayıb
15:54 Böyük güclərin Şimali İraq qovğası
09 Oktyabr, 2017
11:30 Qərb Universitetinin tələbələri Elmi Forumda innovativ bacarıqlarını nümayiş etdirib
05 Oktyabr, 2017
16:52 Müəllim bənzərsiz simadır
16:18 Bölgələrdə səhiyyə xidmətləri yaxşılaşdırılır
02 Oktyabr, 2017
21:02 Sumqayıtda “Region gənclərinin turizmin inkişafında rolunun artırılması” layihəsinə start verildi
29 Sentyabr, 2017
10:22 Mərkəzi kitabxanada Qarabağ qazilərinin fəal oxucularla görüşü keçirildi
09:38 Azərbaycanda İsveçrə Universitetinin diplomunu almaq imkanı – QƏBUL MÜSAHİBƏ İLƏ APARILIR
09:19 Ağır qəza törətmiş məmur oğlundan şikayət - Fotolar
27 Sentyabr, 2017
10:35 Qərb Universitetində Çexiyanın Nyuton Kollecinin mütəxəssisinin mühazirələri başladı
25 Sentyabr, 2017
21:50 Sumqayıt Gənclər Evinin fəaliyyətini qiymətləndirin, təkliflər verin - SORĞU
14:30 Sumqayıtda Gənclər Təşkilatları 9 aylıq hesabat verdi
24 Sentyabr, 2017
21:07 “Aprel döyüşləri timsalında Azərbaycan ordusunun qüdrətinin təbliği” mövzusunda görüş keçirilib
22 Sentyabr, 2017
14:39 Sumqayıtda Qarabağ qaziləri ilə görüş keçirilib – FOTOLAR
21 Sentyabr, 2017
13:48 “Sumqayıt Gənclər Evi” könüllülük müsabiqəsi elan edir.
13:29 Final Matçının Vaxtı Dəqiqləşdi
19 Sentyabr, 2017
12:52 Səlim Müslümov: Pensiyaların artımı mexanizmi artıq dəyişib
18 Sentyabr, 2017
16:59 Aprel döyüşləri təbliğ olunacaq - LAYİHƏ
13:02 SUMQAYIT - "MƏNİM AĞ ŞƏHƏRİM"!
12:03 Rafael Ağayev beynəlxalq karate turnirində ikiqat qalib oldu
11:58 Asif Kurban: "Türkmən eli Azərbaycan və Türkiyənin ayrılmaz bir hissəsidir"
11:56 Bu gün Milli Musiqi günüdür
11:50 Sumqayıt və Rustavi şəhərləri arasında əməkdaşlıq genişlənir
16 Sentyabr, 2017
22:52 Zaur Svanadze: Ədalətli nəticə oldu
22:45 Samir Abasov: Qol imkanlarından yararlana bilmirik
14:27 Qərb Universitetində Bilik Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
15 Sentyabr, 2017
13:33 Şəhidlərimizin övladları Çanaqqalada Qazilər Günündə...
13:28 Ermənilərin növbəti təxribatının qarşısı alınıb
13:25 London metrosunda PARTLAYIŞ
12:17 İtaliya yığması Bakıya gəlir
14 Sentyabr, 2017
09:37 Qərb Universiteti daha bir beynəlxalq uğura imza atıb
13 Sentyabr, 2017
21:36 Məhəmmədrza Şəfii Kədkəni - YAXŞI YOL!
10 Sentyabr, 2017
22:56 Elşad Əhmədov: Komandanı məşqə kimin çıxaracağını bilmirəm
22:39 Samir Abasov: İkinci hissəyə görə gərginəm
06 Sentyabr, 2017
11:10 Sumqayıtlı deputat aztəminatlı ailələr və əlillər cəmiyyətlərinin üzvləri ilə görüşüb
05 Sentyabr, 2017
12:16 Müəllimlər üçün 4 VAKANSİYA
01 Sentyabr, 2017
21:49 “Tiamo kids” Sumqayıtda daha bir ünvanda
31 Avqust, 2017
10:16 Qərb Universitetində Dillər Mərkəzi yaradılıb
29 Avqust, 2017
17:42 Onu yenidən sədr seçdilər - SUMQAYITDA
11:40 Sumqayıtlılar “Servi” mebel parkından hədiyyələr qazandılar – SİYAHI+FOTOLAR
26 Avqust, 2017
20:58 Sumqayıtda tədris mərkəzinin yeni filialı açılır – İŞTİRAKÇILAR BU ŞİRKƏTLƏRDƏN ENDİRİMLƏR ALACAQ
24 Avqust, 2017
12:02 Sumqayıtda yataqxanada yanğın: 30 nəfər təxliyyə olundu –VİDEO
11:53 "Vur, komandir, vur!" VİDEOsunun qəhrəmanından YENİ XƏBƏR
23 Avqust, 2017
14:09 "Qarabağ" bu gün "Kopenhagen" səddini keçə biləcəkmi? - AZARKEŞLƏR ARASINDA SORĞU
11:18 Sumqayıtda mebel evinin qeyri-adi açılış tədbiri olacaq – 26 AVQUSTDA
11:04 Qərb Universitetində Unibook – təhsilin informasiya sisteminin tətbiqinə başlandı
10:59 Sumqayıtın uğurlu “Uğur”u!
22 Avqust, 2017
10:37 İt dişləməsindən ölən 5 yaşlı Zeynəbin həkimi cəzalandırıldı
10:34 “Sumqayıt regional "ASAN xidmət" mərkəzinə edilən müraciətlərin məmnunluq səviyyəsi 99 faizdən çox olub” - direktor Ramal Sabirli (MÜSAHİBƏ)
20 Avqust, 2017
19:21 Sumqayıtda mebel evinin qeyri-adi açılış tədbiri olacaq – 26 AVQUSTDA
17 Avqust, 2017
15:26 "Qəbələ" "Qalatasaray"la oynayacaq - TARİX
12:50 İsrailli nazir: "Knessetin qondarma "erməni soyqırımı"nı tanıması ehtimalı azdır"
12:47 Yol polisləri qadını qarət edən oğruya aman vermədi
12:43 FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzi maarifləndirmə tədbiri keçirib
15:28 İtalyan jurnalistin "Qarabağ əsgəri" - QANUNSUZ SƏFƏRDƏN REPORTAJ
11:30 Sumqayıtdakı reyddən MARAQLI GÖRÜNTÜLƏR
11 Avqust, 2017
12:49 Sumqayıtlıların nəzərinə: cədvəl yenə dəyişir
10 Avqust, 2017
15:54 Ortoped-travmotoloq: “20- 50 yaş insanlarda bel ağrıları bu səbəblərdən yarana bilər” – MÜSAHİBƏ
15:45 Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının tibbi və sosial xidmətlərə çıxış imkanları yaxşılaşdırılır
15:35 Sumqayıt icra hakimiyyəti işçilərinin əmək haqqı artdı
09 İyul, 2017
12:57 Sumqayıtda 57 ilin “Volqa”sı: əsasən bəy-gəlin maşını üçün istifadə olunur – VİDEO
12:47 DİM-dən II və III qrupların abituriyentlərinə müraciət: buraxılış vərəqəsini çap edin!
08 İyul, 2017
09:54 Sumqayıtda VIII Çağırış Kubokunun qalibləri müəyyən olundu
07 İyul, 2017
15:05 Gəncəli-sumqayıtlı jurnalist od püskürdü: "Gəncəli soyqırımı aparılır"
14:37 Taksi sürücüsü gecə qadın müştərinin evinə getdi — Bu hala düşdü – FOTO
14:36 Sumqayıt sakinin maşınında silah və narkotik tapılıb
14:18 Hərbi xidmətdən qayıdarkən ağır qəzaya düşən sumqayıtlı kimdir? - FOTOLAR Hərbi xidmətdən qayıdarkən ağır qəzaya düşən sumqayıtlı kimdir? - FOTOLAR
14:10 Sumqayıtda dəhşətli qətl: keçmiş arvadını amansızlıqla öldürdü Sumqayıtda dəhşətli qətl: keçmiş arvadını amansızlıqla öldürdü
06 İyul, 2017
17:16 Əməkdar artistə ağır itki
14:26 Bu məktəb qəbul imtahanlarında hər il 100 faizlik nəticə göstərir
13:42 Zakir Fərəcov: “Sumqayıt şəhərində müasir kinoteatr olmalıdır”
13:36 Metroda qiymətlər artır? – Rəsmi cavab
05 İyul, 2017
13:00 Sumqayıtda 31 yaşlı gənc məktub yazaraq intihar etdi: “Məni anamın yanında basdırarsınız" - VİDEO+FOTO
11:46 Turistlər Sumqayıt Bulvarı haqda nə dedi? – VİDEOREPORTAJ
11:27 Bu il narkotiklə bağlı 1023 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib
11:21 Azərbaycanlılar bu ölkələrə vizasız gedəcəklər
04 İyul, 2017
17:07 Zakir Fərəcov gənc könüllülərlə görüşüb – FOTOLAR
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm