23 Mart, 2018 11:05

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Oxumasanız da olar

15.10.2014 11:57


·        Статуслар

Щярдян отуруб фикирляширям ки, нийя узаныб фикирляшмирям.

 

·        Лятифя

Ушаг гача-гача эялиб анасына дейир:

- Ана, ата юзцнц мятбяхдян асыб.

Гадын щювланк юзцнц мятбяхя салыб щеч бир шей эюрмцр вя гыйгаъы бахышларла ушаьа баханда ушаг сюйляйир:

- Ана, бу бир апрел зарафты иди. Ата юзцнц щамамдан асыб.

 

·        Лятифя

Бир эцн Молла Нясряддин йолла эедирмиш. Бир йекяпяр эялиб архадан она гапаз вурур.

Молла цзцнц чевириб дейир:

- Нейнирсян? Зарафат еляйирсян?

Йекяпяр ъаваб верир:

- Хейир, зарафат-зад елямирям.

Молла ичини чякир:

- Ай саь ол. Мяним беля зарафатлардан хошум эялмир.

 

·        Лятифя

Бир дяфя Зялимхан Йагуб Шыхов тяряфдя балыг тутурмуш. Торуна гызыл балыг дцшцр. Зялимхан мцяллим ону сябятя атмаг истяйяндя балыг дейир:

- Шаир, мяни дянизя бурах, цч арзуну щяйата кечирим.

Зялимхан мцяллим дейир:

- Арзуларымы дейирям. Демяли беля. Исвечря банкында он милйон долларым олсун! Майамидя цч мяртябяли виллам олсун. «Пейьямбяр» поемам дювлят мцкафаты алсын. Бу бир!...

 

·        Олмуш щадися

Щясяновлар евляриня дивар каьызы алмаг истяйирляр. Арвад яриня дейир:

- Эет, ашаьы мяrтябəдя йашайан гоншуэиля, Щцсейновэиля, онлар евлярини тязя тямир едибляр. Юйрян эюр нечя рулон дивар каьызы алыблар. Квадратурамыз ейнидир.

Яр Щцсейновэиля эедир. Юйрянир ки, онлар 70-см-лик 18 рулон дивар каьызы алыблар. Эедиб 18 рулон дивар каьызы алыб эятирир, башлайырлар каьызлары йапышдырмаьа. Ахырда 6 рулон артыг галыр. Киши йенидян гоншуйа эедир.

- Ай гоншу, бу, неъя олур ки, отагларымызын юлчцсц ейни олдуьу щалда сиз 18 рулон ишлятмисиз, амма биздя 5-и артыг галыб?

Гоншу эцлцмсяйир.

- Горхма, еля биздя дя 5-и артыг галмышды.

 

·        Филоложи лятифя

Сюйцш сюyмяк гадаьан едилир. Бир киши йолла эедяркян айаьы даша илишиб йыхылыр. Киши дуруб даша дейир:

- Ей йцнэцл яхлаглынын бири йцнэцляхлаглы, ей гядим пешя сащибинин бири гядим пешя сащиби! Сянин эюрцм вар-йохун лянятя эялсин!

 

·        Намус сющбятли лятифя

(18+)

Раманадакы сифлисляр хястяханасына дцшмцш бир гадын ону мцайиня едян щякимдян сорушур:

- Доктор, мян йашайаъам?

Щяким ейняйинин алндан ону сцзяряк ъаваб верир:

- Бу, сизин яринизин гярарындан асылы олаъаг.

 

·        Хябяр

Хорватийа йыьмасына 0:6-лыг мяьлубиййятдян сонра йыьмамызын баш мяшгчиси Берти Фогс тянгидя эюря медиадан инъийиб. О сюйляйиб ки, команда удузар да, ня бюйцк шейдир ки?! Мян 2036-ъы ил цчцн команда гурурам. Бах, онда гялябяляр дя олаъаг!

 

·        Кялам

Эенишляндирилдикдян сонра Бакы-Сумгайыт йолунун Бейнялхалг Aвтоваьзала эириш щиссясиндяки дящшятли тыхаъы эюрян яъняби гонаг сюйляйир:

- Феноменал бир щалдыр. Дцнйанын щяр йериндя йолу тыхаъын гаршысыны алмагчцн эенишляндирирляр. Амма сиздя тыхаъ йаратмаг цчцн.

 

·        Олмуш щадися

Доктор Кючярли хястяйя ялля ресепт йазыр. Хястя дейир, щеч ня баша дцшмядим. Беля олдугда Кючярли ресепти компцтердя йазыр:

- Пароксимал тахикардийа, диссиркулйатив енсефалопатийа вя фазалашмыш ендартерит.

Хястя йеня башыны булайыр ки, щеч ня баша дцшмядим.

Доктор цряйиндя дейир ки, бу хястя ня тупой хястя имиш.

 

·        Диалог

- А киши, сян щардасан?

- Ай арвад, щарда оласыйам ки? Ишдяйям.

- Бяс иш йериня зянэ елядим, дедиляр йохсан?

- Ялбят чыхмышам да.

 

·        Олмуш щадися

Пластик ямялиййатдан сонра эцзэцйя бахан Ряксаня саныр ки, филм-ужаса бахыр.

 

·        Рейтинг

Русийанын «Вокруг смеха» дярэисиндя дяръ едилмиш лятифя рейтингиндян.

 

№ 1

Дцнйада ъями бир юлкя вар ки, юз вятяндашларынын марагларыны йалныз кянар юлкялярин яразиляриндя мцдафия едир.

 

№ 2

Биз баша дцшмцрцк, нийя Гярб юлкяляри Русийадан бу гядяр горхурлар? Русийанын мцщарибя едяряк галиб эялдийи бцтцн юлкяляр – Алманийа, Франса, Исвеч, Финландийа инди Русийадан мин дяфя йахшы йашайырлар. Демяк русларын яли йцнэцлдцр дя!

 

№ 3

Русийада коррупсийа сюзц – исим дейил, фелдир.

 

 

 

 

digər xəbərlər
- Bakı xəstəxanasında kuryoz hadisə
- Prezidentin oğlunu həbs etdilər
- Oxumasanız da olar
- Dünyanın ən ağlasığmaz cərimələri
- Hillari Klinton Londonda maşını düzgün saxlamadığına görə cərimələnib
- Baş nazir sammitə taykeş ayaqqabı ilə qatıldı
- Sumqayıt Ginnesin rekordlar kitabına düşdü
- Millət vəkili parlamentdə soyundu FOTO
- “Prezident olsaydım...”
- Oxumasanız da olar

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
16 Mart, 2018
19:53 Sumqayıtda “Qələbəyə Doğru” bilik müsabiqəsi keçirildi
17:54 Sağlam gələcək sağlam tərbiyənin işığında parlayır
13 Mart, 2018
21:04 Sumqayıtda "Hamı Seçkilərə" mövzusunda maarifləndirici təlim keçirildi
10 Mart, 2018
17:23 Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə Əmək Yarmarkası keçirilib
07 Mart, 2018
21:13 Yazıçı Süleyman Hüseynovun "AND" romanı "slavyanlar"ın diqqət mərkəzində
10:44 Bu iki şirkət birgə təhsil layihələri həyata keçirəcək
05 Mart, 2018
13:18 Reduco "EU Business School" ilə əməkdaşlığa başlayır
10:25 Robototexnika olimpiadasının final yarışları keçirilib - "Western Caspian"da
01 Mart, 2018
09:34 Məktəblilərin robotları döyüşəcək – BU ŞƏNBƏ
28 Fevral, 2018
20:59 30 il əvvəl Sumqayıtda...
26 Fevral, 2018
22:41 2 saylı tam orta məktəbdə Xocalı soyqırımı anıldı
17:53 ASAN könüllüləri “Xocalıyıq” dedilər
25 Fevral, 2018
18:48 Qərbi Kaspi Universitetində Startap Günləri keçirilib
24 Fevral, 2018
20:45 S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada Sumqayıtda erməni təxribatları və Xocalı facisəi ilə bağlı tədbir keçirmişdir
23 Fevral, 2018
16:40 Güllə atıcılığı üzrə Sumqayıt kubokuna yekun vuruldu
22 Fevral, 2018
15:31 Bu universitetdə açıq mühazirələr başlayır
14:38 Sumqayıt “ASAN xidmət” könüllülərindən maraqlı VİDEOÇARX
20 Fevral, 2018
16:00 Sumqayıtda “Heydər Əliyev Azərbaycanda Gənclər siyasətinin banisidir” mövzusunda konfrans keçirildi
12:24 Ordumuzun ilk zenit raket artileriya divizionu... - VİDEOREPORTAJ
19 Fevral, 2018
21:25 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinə yekun vuruldu.
21:19 Gənclər Sumqayıt Texnologiyalar Parkında oldular
18 Fevral, 2018
15:58 İTV-də sumqayıtlı incəsənət ustalarının çıxışı yayımlanacaq - BU GÜN
17 Fevral, 2018
16:59 Sumqayıtlı iş adamı statuslarını kitab etdi: "Statusman"
16 Fevral, 2018
09:59 Qərbi Kaspi Universitetindən magistrlar üçün üçlü diplom layihəsi
15 Fevral, 2018
10:17 Western Caspian-da məktəblilər üçün təlimlər davam edir
13 Fevral, 2018
11:41 Murad Dadaşov Sumqayıt “ASAN xidmət”də könüllü oldu
11 Fevral, 2018
21:27 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyənləşdi
21:18 Sərbəst güləş üzrə gənclər arasında keçirilən şəhər yarışına yekun vuruldu
10 Fevral, 2018
17:53 Zakir Fərəcov ildə yalnız bir gün yox, hər gün hesabat verir - öz yorulmaz, gərgin fəaliyyəti, böyük və xoş əməlləri ilə!
17:36 Yunan-roma güləşi üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyən oldu
17:04 Sumqayıtlı gənc Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzinə direktor təyin edilib
08 Fevral, 2018
21:16 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinə start verildi
10:44 Növbəti startap günləri başlayır – bu dəfə Western Caspian-da
06 Fevral, 2018
16:39 Azərbaycanda məktəblilərin hazırladığı robotlar döyüşəcək
03 Fevral, 2018
09:42 YAP Sumqayıt şəhər təşkilatı növbəti ağacəkmə aksiyası keçirib
01 Fevral, 2018
17:30 Qərbi Kaspi Universitetində ingilis dili üzrə final imtahanlar belə keçirilir
31 Yanvar, 2018
15:20 “Talassemiya ilə mübarizədə KİV-in rolu” mövzusunda konfrans keçirildi
29 Yanvar, 2018
19:38 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinin qalibləri müəyyən olundu.
25 Yanvar, 2018
10:34 Gənclər “Əsl məhəbbət haqqında” filmini izləyiblər
23 Yanvar, 2018
10:29 Qocaman elm adamı - Bayram Allahverdiyev
22 Yanvar, 2018
20:47 Sumqayıtda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş idman yarışları keçirilmişdir
21 Yanvar, 2018
13:57 Qərbi Kaspi Universitetində imtahanlarla bağlı mediatur təşkil edilib
20 Yanvar, 2018
21:10 MƏZAHİR Süleymanzadəyə və RASİM Sadıqova "İstiqlal, "Vətənə xidmətə görə" ordenləri və "İgidliyə görə" medalı!... - LAYİQDİRLƏR!
19 Yanvar, 2018
21:20 Sumqayıtda “Xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi” adlı tədbir keçirildi
14:01 ABŞ səfiri tələbələr qarşısında
07 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalasdiraq " layihəsinin bağlanış mərasimi keçirlib.
04 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalaşdıraq!" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib.
16 Yanvar, 2018
11:30 Sumqayıtda “İnsan təbiətini necə tanıyaq” mövzusunda təlim keçirilib
11:28 İndira Şəmsivari - Vətənini, xalqını hədsiz sevən ziyalı qadın, fəal ictimaiyyətçi, qayğıkeş ana, sədaqətli dost
11:23 SUMQAYITDA 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ANILDI
15 Yanvar, 2018
10:11 Sumqayıt Bələdiyyəsi hesabat verdi
12 Yanvar, 2018
21:08 Eyruz Məmmədov - 65!
18:30 Maliyyə bazarlarının tənzimləyiciləri
11 Yanvar, 2018
22:48 "Diskriminasiyaya məruz qalmama və bərabərlik hüququ" mövzusunda təlim keçirilib
10 Yanvar, 2018
19:11 Sumqayıtda rəsmi IELTS imtahanı keçiriləcək
09:40 Azərbaycanlı tələbənin layihəsi qlobal şəbəkəyə çıxa bilər
08 Yanvar, 2018
11:28 ABŞ diplomatlarını PKK ilə görüşə göndərdi
11:21 Alpinistlərin axtarışları Xınalıq istiqamətində davam etdirilir
10:18 Tərcümə Mərkəzi orfoqrafiya sözlüyünə yeni sözlər daxil edib
06 Yanvar, 2018
22:43 Sumqayıt gəncləri qalib oldu
04 Yanvar, 2018
13:41 "AYRILIQ" mahnısının məşhur ifaçısı Yaqub Zurufçunun Kanada və ABŞ şəhərlərinə qastrol səfəri başlayıb
03 Yanvar, 2018
22:47 Qərbi Kaspi Universiteti fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir
01 Yanvar, 2018
18:30 Sumqayıtda 2017-ci ilin ən vacib hadisələri...
31 Dekabr, 2017
12:05 Azərbaycan ədəbiyyatının yaxın dostu Şаxlo Kasımova: "Odlar Yurdu Azərbaycan mənim ikinci vətənimdir, mənim üçün doğmadır!"
30 Dekabr, 2017
18:53 “Həll olunmayan problemə görə narahat olmağa dəyməz” – 122 yaşlı xanımın həyat devizi
14:27 Bu yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olundu – Prezident FƏRMAN İMZALADI
14:20 Sürücülərə şad xəbər - Prezident bu cəriməni LƏĞV ETDİ
13:57 Sumqayıt Gəncləri Həmrəylik Günü və Yeni İl bayramını qeyd etdi
11:52 Sumqayıtda Gənclər üçün bayram tədbiri keçirildi
29 Dekabr, 2017
19:38 Sumqayıtda elektrik sayğacına haqsız cərimə yazılıb- abonent şikayət edir
28 Dekabr, 2017
14:16 Məktəblilər arasında LEGO Sumo robototexnika olimpiadası BAŞLAYIR
13:10 “WhatsApp” bu telefonlarda işləməyəcək - YANVARIN 1-DƏN
13:01 Xərçəng xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbləri
12:52 Xankəndisiz 26 il
12:09 Sumqayıtda rəsm-sərgi müsabiqəsi keçirildi
27 Dekabr, 2017
14:54 Sumqayıtlı yazıçının növbəti uğuru
13:40 Azərbaycanda ibtidai sinif müəllimi fəryad etdi: " İmkan verin uşaqlar yazmağı, oxumağı öyrənsinlər" - SOS
26 Dekabr, 2017
22:48 Qərbi Kaspi Universitetinin “Qarabağ: 2016/2017” adlı nəşri işıq üzü görüb
18:54 Sumqayıtda qaliblər müəyyənləşdi: "Maliyyə”, “Assorti” və “BİR”
18:49 Prezident məmurlarla bağlı sərəncam imzaladı
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm