17 Dekabr, 2017 23:43

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Oxumasanız da olar

15.10.2014 11:57


·        Статуслар

Щярдян отуруб фикирляширям ки, нийя узаныб фикирляшмирям.

 

·        Лятифя

Ушаг гача-гача эялиб анасына дейир:

- Ана, ата юзцнц мятбяхдян асыб.

Гадын щювланк юзцнц мятбяхя салыб щеч бир шей эюрмцр вя гыйгаъы бахышларла ушаьа баханда ушаг сюйляйир:

- Ана, бу бир апрел зарафты иди. Ата юзцнц щамамдан асыб.

 

·        Лятифя

Бир эцн Молла Нясряддин йолла эедирмиш. Бир йекяпяр эялиб архадан она гапаз вурур.

Молла цзцнц чевириб дейир:

- Нейнирсян? Зарафат еляйирсян?

Йекяпяр ъаваб верир:

- Хейир, зарафат-зад елямирям.

Молла ичини чякир:

- Ай саь ол. Мяним беля зарафатлардан хошум эялмир.

 

·        Лятифя

Бир дяфя Зялимхан Йагуб Шыхов тяряфдя балыг тутурмуш. Торуна гызыл балыг дцшцр. Зялимхан мцяллим ону сябятя атмаг истяйяндя балыг дейир:

- Шаир, мяни дянизя бурах, цч арзуну щяйата кечирим.

Зялимхан мцяллим дейир:

- Арзуларымы дейирям. Демяли беля. Исвечря банкында он милйон долларым олсун! Майамидя цч мяртябяли виллам олсун. «Пейьямбяр» поемам дювлят мцкафаты алсын. Бу бир!...

 

·        Олмуш щадися

Щясяновлар евляриня дивар каьызы алмаг истяйирляр. Арвад яриня дейир:

- Эет, ашаьы мяrтябəдя йашайан гоншуэиля, Щцсейновэиля, онлар евлярини тязя тямир едибляр. Юйрян эюр нечя рулон дивар каьызы алыблар. Квадратурамыз ейнидир.

Яр Щцсейновэиля эедир. Юйрянир ки, онлар 70-см-лик 18 рулон дивар каьызы алыблар. Эедиб 18 рулон дивар каьызы алыб эятирир, башлайырлар каьызлары йапышдырмаьа. Ахырда 6 рулон артыг галыр. Киши йенидян гоншуйа эедир.

- Ай гоншу, бу, неъя олур ки, отагларымызын юлчцсц ейни олдуьу щалда сиз 18 рулон ишлятмисиз, амма биздя 5-и артыг галыб?

Гоншу эцлцмсяйир.

- Горхма, еля биздя дя 5-и артыг галмышды.

 

·        Филоложи лятифя

Сюйцш сюyмяк гадаьан едилир. Бир киши йолла эедяркян айаьы даша илишиб йыхылыр. Киши дуруб даша дейир:

- Ей йцнэцл яхлаглынын бири йцнэцляхлаглы, ей гядим пешя сащибинин бири гядим пешя сащиби! Сянин эюрцм вар-йохун лянятя эялсин!

 

·        Намус сющбятли лятифя

(18+)

Раманадакы сифлисляр хястяханасына дцшмцш бир гадын ону мцайиня едян щякимдян сорушур:

- Доктор, мян йашайаъам?

Щяким ейняйинин алндан ону сцзяряк ъаваб верир:

- Бу, сизин яринизин гярарындан асылы олаъаг.

 

·        Хябяр

Хорватийа йыьмасына 0:6-лыг мяьлубиййятдян сонра йыьмамызын баш мяшгчиси Берти Фогс тянгидя эюря медиадан инъийиб. О сюйляйиб ки, команда удузар да, ня бюйцк шейдир ки?! Мян 2036-ъы ил цчцн команда гурурам. Бах, онда гялябяляр дя олаъаг!

 

·        Кялам

Эенишляндирилдикдян сонра Бакы-Сумгайыт йолунун Бейнялхалг Aвтоваьзала эириш щиссясиндяки дящшятли тыхаъы эюрян яъняби гонаг сюйляйир:

- Феноменал бир щалдыр. Дцнйанын щяр йериндя йолу тыхаъын гаршысыны алмагчцн эенишляндирирляр. Амма сиздя тыхаъ йаратмаг цчцн.

 

·        Олмуш щадися

Доктор Кючярли хястяйя ялля ресепт йазыр. Хястя дейир, щеч ня баша дцшмядим. Беля олдугда Кючярли ресепти компцтердя йазыр:

- Пароксимал тахикардийа, диссиркулйатив енсефалопатийа вя фазалашмыш ендартерит.

Хястя йеня башыны булайыр ки, щеч ня баша дцшмядим.

Доктор цряйиндя дейир ки, бу хястя ня тупой хястя имиш.

 

·        Диалог

- А киши, сян щардасан?

- Ай арвад, щарда оласыйам ки? Ишдяйям.

- Бяс иш йериня зянэ елядим, дедиляр йохсан?

- Ялбят чыхмышам да.

 

·        Олмуш щадися

Пластик ямялиййатдан сонра эцзэцйя бахан Ряксаня саныр ки, филм-ужаса бахыр.

 

·        Рейтинг

Русийанын «Вокруг смеха» дярэисиндя дяръ едилмиш лятифя рейтингиндян.

 

№ 1

Дцнйада ъями бир юлкя вар ки, юз вятяндашларынын марагларыны йалныз кянар юлкялярин яразиляриндя мцдафия едир.

 

№ 2

Биз баша дцшмцрцк, нийя Гярб юлкяляри Русийадан бу гядяр горхурлар? Русийанын мцщарибя едяряк галиб эялдийи бцтцн юлкяляр – Алманийа, Франса, Исвеч, Финландийа инди Русийадан мин дяфя йахшы йашайырлар. Демяк русларын яли йцнэцлдцр дя!

 

№ 3

Русийада коррупсийа сюзц – исим дейил, фелдир.

 

 

 

 

digər xəbərlər
- Oxumasanız da olar...
- Bu ölkədə Xoşbəxtlik Nazirliyi yaradıldı
- Oxumasanız da olar
- Gözəllik kraliçası maşında uşaq dünyaya gətirdi
- Prezidentin oğlunu həbs etdilər
- Baş nazir sammitə taykeş ayaqqabı ilə qatıldı
- Bakıda yumurta yumurtaladı
- Oxumasanız da olar
- Oxumasanız da olar
- Qurbanını 8-ci mərtəbədə kəsdi

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
17 Dekabr, 2017
13:19 QEYD: Söyə-söyə yox, sevə-sevə dəstək olan sumqayıtlılar
15 Dekabr, 2017
22:49 Qubada “Region gənclərinin turizmin inkişafında rolunun artırılması” layihəsi çərçivəsində yekun təlimi keçirildi
12 Dekabr, 2017
12:58 ŞAHMAT ÜZRƏ ŞƏHƏR BİRİNCİLİYİ SONA ÇATDI
13:09 Sumqayıtda Beynəlxalq cüdo turniri keçirildi
12:39 Sumqayıt məktəblərində “Sağlam Gənclik üçün Narkomaniyaya Yox Deyək” adlı görüşlər keçirilir
11 Dekabr, 2017
17:49 Təbələlər Çexiya səfirliyində
10 Dekabr, 2017
18:03 Vətəni, xalqı naminə fədakarlıqla tankların üstünə gedən, SSRİ nazirini "trevoqa" ilə müşavirədən çıxaran Rasim Eminbəyli
09 Dekabr, 2017
17:08 Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib
06 Dekabr, 2017
19:11 Sumqayıtda “Şəhadət” filmi nümayişi olundu
17:24 Sumqayıtda "Sağlam Gənclik Formalaşdıraq" layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib
05 Dekabr, 2017
22:33 Məktəblilər universitet kitabxanasından istifadə edir
19:53 SUMQAYITI “NƏQLİYYAT KÖNÜLLÜLƏRİ”
19:38 Mən özüm də oradan ayrılmaq istəyirdim – Tərlan Əhmədli
03 Dekabr, 2017
12:49 Abituriyentlər bu universitetdə ödənişsiz kurslarda iştirak edir
12:20 İrəvanın Nazarbayev qorxusu
11:22 Lavrov: “Azərbaycanla bağlı heç bir şübhəmiz yoxdur”
11:13 Ramil Usubov Sumqayıtda - 44 sakini qəbul etdi
02 Dekabr, 2017
19:35 Sumqayıt sakinlərinə şad xəbər: bu marşrut avtobusları yeniləri ilə əvəz ediləcək - SİYAHI
18:16 Aİ dönər və şaurmanı qadağan etmək istəyir
15:14 Sumqayıtın bu ərazilərində yaşayan sakinlərə şad xəbər: yaxın müddətdə... - AÇIQLAMA
01 Dekabr, 2017
20:53 Əfqanıstan prezidenti: "Azərbaycanın ədalətli mövqeyini daim dəstəkləyəcəyik"
19:04 Şad xəbər: hökumət faiz borclarını ödəyəcək – Fərman
18:13 Kolumbiyada "Koroğlu" operasından parçalar nümayiş olunub
14:56 “İsrail texnologiyası Azərbaycanın hərbi gücünə güc qatır” - Arye Qut
13:11 Kərə yağı ucuzlaşacaqmı? - Ekspert rəyləri
30 Noyabr, 2017
15:57 Sumqayıtın yeni “Karsan”ları, narazı sərnişinlər və kontrarqument - SƏBƏB+AÇIQLAMA
15:23 Gənclik Gələcəyimizdir devizi altında düşərgə davam edir
15:28 Gənclərin Yay Məktəbi başlayıb
29 Noyabr, 2017
22:56 Gənclər üçün təlimlər davam edir: REDUCO RUN
20:02 Facebook çökdü...
19:44 “WhatsApp”dan səsli mesajlarla bağlı YENİLİK
19:41 Azərbaycanda sosial xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənir
18:10 Bu ölkənın Bakıda səfirliyi açıldı
18:07 Azərbaycan dolması YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilə bilər
12:07 Azərbaycan cərrahları virtual əməliyyat aparır
11:26 BMT Azərbaycanda ana ölümlərinin azaldılması yollarını təklif edir
11:14 Prezidentin qızını heyran edən Reyhan kimdir?
11:01 Sumqayıtlı polisin tələbəsi dünya çempionatının qalibləri sırasında
10:49 15 yaşlı azərbaycanlı qızın ixtirası İvanka Trampı heyran etdi
28 Noyabr, 2017
19:24 “Bakı-Tbilisi-Qars”la sərnişinlərin daşınacağı vaxt AÇIQLANDI
19:19 Sumqayıtda "Şərq" bazarı söküldü, bəs yerində nə tikiləcək? - RƏSMİ AÇIQLAMA
19:17 Sumqayıtda xeyriyyəçilər qocaları unutmurlar - FOTO
15:42 Tanınmış yazıçının yeni romanının ilk təqdimatı Sumqayıtda keçiriləcək
15:36 Rusiya: İranla razılaşma pozulmaq ərəfəsindədir
15:26 Sumqayıt məktəbliləri ilə peşəyönümü barədə söhbət aparılıb
15:12 Əkin yerlərini yandıranlar cərimələnəcək - QANUN
14:45 Qazaxıstan Prezidenti sumqayıtlı jurnalistə medal verdi
14:43 Putinin Bakı səfirini geri çağırmasında "sirr” nədir?
14:24 Cüdo üzrə şəhər çempionatı başa çatdı
27 Noyabr, 2017
16:29 Sumqayıtda tələbələr ilə “Sağlam Gənclik üçün Narkomaniyaya Yox Deyək” adlı görüş keçirildi
16:22 Şair Süleyman Hüseynov oxuculara və ədəbiyyatımıza vətənpərvərlik "And"ı verdi
13:51 Qərbi Kaspi Universitetinin Texnoparkı barədə Türkiyə mediasında
12:58 Türk komandiri Azərbaycan bayrağını...
12:41 Ermənistanın AB-yə assosiativ üzv olmasına hüquqi haqqı yoxdur - Politoloqdan AÇIQLAMA
12:35 Dağlıq Qarabağ separatçıları Tiflisdə sərgi açdı
26 Noyabr, 2017
12:59 Yumurtanı belə yeməyin...
12:40 Bu qidalar sizi tez qocaldır
11:39 Səfir tələbələrlə görüşdü
25 Noyabr, 2017
11:20 Bu maşınları alın, yoxsa gecikərsiniz – Ekspert
24 Noyabr, 2017
19:37 Sumqayıtda könüllü gənclər təltif olundu
13:27 Bərzanini dəstəkləyən məmur işdən çıxarıldı
23 Noyabr, 2017
20:34 Sumqayıtın 68 yaşı və “50 ilin işığında”
15:15 “Mil” ilk layihəsinə start verdi
15:04 Elxan Şahinoğlu: "Sülh Platforması İrəvanla yanaşı Minsk Qrupunu da dilemma qarşısında qoyub"
12:58 “Beşiktaş”dan Qurban Qurbanova hədiyyə
12:56 AMB: “Məzənnə sabitliyi 2018-ci ildə də nəzarətdə saxlanılacaq”
12:54 "Dağlıq Qarabağ"ı tanımırıq
11:03 DTX -dan antiterror əməliyyatı
10:56 Sumqayıtın “KARSAN”ları
10:54 Sumqayıtda ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub
10:46 Sumqayıtın əsas girişində reyd: yük avtomobilləri cərimə meydançasına aparıldı
22 Noyabr, 2017
17:42 Sumqayıtda “Motivasiya” mövzusunda təlim keçirildi
17:36 SUMQAYIT - 68
13:47 Universitet tələbələrini işlə təmin edir
12:43 Atambayev Putini mükafatlandırdı
12:22 Azərbaycan pakistanlı iş adamlarını əczaşılıq sahəsinə sərmayə qoymağa dəvət edib
12:20 "The Washington Times": ABŞ Dağlıq Qarabağdakı separatçıları maliyyələşdirməyi dayandırmalıdır
10:39 Azərbaycanda bu vəzifələr ləğv edildi - SƏRƏNCAM
10:33 68 yaşlı Sumqayıt
10:28 Azərbaycanda bu şəxslərin əməkhaqqı artırıldı
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm