23 İyun, 2018 17:55

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Oxumasanız da olar

15.10.2014 11:57


·        Статуслар

Щярдян отуруб фикирляширям ки, нийя узаныб фикирляшмирям.

 

·        Лятифя

Ушаг гача-гача эялиб анасына дейир:

- Ана, ата юзцнц мятбяхдян асыб.

Гадын щювланк юзцнц мятбяхя салыб щеч бир шей эюрмцр вя гыйгаъы бахышларла ушаьа баханда ушаг сюйляйир:

- Ана, бу бир апрел зарафты иди. Ата юзцнц щамамдан асыб.

 

·        Лятифя

Бир эцн Молла Нясряддин йолла эедирмиш. Бир йекяпяр эялиб архадан она гапаз вурур.

Молла цзцнц чевириб дейир:

- Нейнирсян? Зарафат еляйирсян?

Йекяпяр ъаваб верир:

- Хейир, зарафат-зад елямирям.

Молла ичини чякир:

- Ай саь ол. Мяним беля зарафатлардан хошум эялмир.

 

·        Лятифя

Бир дяфя Зялимхан Йагуб Шыхов тяряфдя балыг тутурмуш. Торуна гызыл балыг дцшцр. Зялимхан мцяллим ону сябятя атмаг истяйяндя балыг дейир:

- Шаир, мяни дянизя бурах, цч арзуну щяйата кечирим.

Зялимхан мцяллим дейир:

- Арзуларымы дейирям. Демяли беля. Исвечря банкында он милйон долларым олсун! Майамидя цч мяртябяли виллам олсун. «Пейьямбяр» поемам дювлят мцкафаты алсын. Бу бир!...

 

·        Олмуш щадися

Щясяновлар евляриня дивар каьызы алмаг истяйирляр. Арвад яриня дейир:

- Эет, ашаьы мяrтябəдя йашайан гоншуэиля, Щцсейновэиля, онлар евлярини тязя тямир едибляр. Юйрян эюр нечя рулон дивар каьызы алыблар. Квадратурамыз ейнидир.

Яр Щцсейновэиля эедир. Юйрянир ки, онлар 70-см-лик 18 рулон дивар каьызы алыблар. Эедиб 18 рулон дивар каьызы алыб эятирир, башлайырлар каьызлары йапышдырмаьа. Ахырда 6 рулон артыг галыр. Киши йенидян гоншуйа эедир.

- Ай гоншу, бу, неъя олур ки, отагларымызын юлчцсц ейни олдуьу щалда сиз 18 рулон ишлятмисиз, амма биздя 5-и артыг галыб?

Гоншу эцлцмсяйир.

- Горхма, еля биздя дя 5-и артыг галмышды.

 

·        Филоложи лятифя

Сюйцш сюyмяк гадаьан едилир. Бир киши йолла эедяркян айаьы даша илишиб йыхылыр. Киши дуруб даша дейир:

- Ей йцнэцл яхлаглынын бири йцнэцляхлаглы, ей гядим пешя сащибинин бири гядим пешя сащиби! Сянин эюрцм вар-йохун лянятя эялсин!

 

·        Намус сющбятли лятифя

(18+)

Раманадакы сифлисляр хястяханасына дцшмцш бир гадын ону мцайиня едян щякимдян сорушур:

- Доктор, мян йашайаъам?

Щяким ейняйинин алндан ону сцзяряк ъаваб верир:

- Бу, сизин яринизин гярарындан асылы олаъаг.

 

·        Хябяр

Хорватийа йыьмасына 0:6-лыг мяьлубиййятдян сонра йыьмамызын баш мяшгчиси Берти Фогс тянгидя эюря медиадан инъийиб. О сюйляйиб ки, команда удузар да, ня бюйцк шейдир ки?! Мян 2036-ъы ил цчцн команда гурурам. Бах, онда гялябяляр дя олаъаг!

 

·        Кялам

Эенишляндирилдикдян сонра Бакы-Сумгайыт йолунун Бейнялхалг Aвтоваьзала эириш щиссясиндяки дящшятли тыхаъы эюрян яъняби гонаг сюйляйир:

- Феноменал бир щалдыр. Дцнйанын щяр йериндя йолу тыхаъын гаршысыны алмагчцн эенишляндирирляр. Амма сиздя тыхаъ йаратмаг цчцн.

 

·        Олмуш щадися

Доктор Кючярли хястяйя ялля ресепт йазыр. Хястя дейир, щеч ня баша дцшмядим. Беля олдугда Кючярли ресепти компцтердя йазыр:

- Пароксимал тахикардийа, диссиркулйатив енсефалопатийа вя фазалашмыш ендартерит.

Хястя йеня башыны булайыр ки, щеч ня баша дцшмядим.

Доктор цряйиндя дейир ки, бу хястя ня тупой хястя имиш.

 

·        Диалог

- А киши, сян щардасан?

- Ай арвад, щарда оласыйам ки? Ишдяйям.

- Бяс иш йериня зянэ елядим, дедиляр йохсан?

- Ялбят чыхмышам да.

 

·        Олмуш щадися

Пластик ямялиййатдан сонра эцзэцйя бахан Ряксаня саныр ки, филм-ужаса бахыр.

 

·        Рейтинг

Русийанын «Вокруг смеха» дярэисиндя дяръ едилмиш лятифя рейтингиндян.

 

№ 1

Дцнйада ъями бир юлкя вар ки, юз вятяндашларынын марагларыны йалныз кянар юлкялярин яразиляриндя мцдафия едир.

 

№ 2

Биз баша дцшмцрцк, нийя Гярб юлкяляри Русийадан бу гядяр горхурлар? Русийанын мцщарибя едяряк галиб эялдийи бцтцн юлкяляр – Алманийа, Франса, Исвеч, Финландийа инди Русийадан мин дяфя йахшы йашайырлар. Демяк русларын яли йцнэцлдцр дя!

 

№ 3

Русийада коррупсийа сюзц – исим дейил, фелдир.

 

 

 

 

digər xəbərlər
- Sumqayıt Ginnesin rekordlar kitabına düşdü
- “Milli Məclisin ağlamalı gülməcələri”
- Bu kafe qızıl tozu qatılmış çay təklif edir
- Millət vəkili parlamentdə soyundu FOTO
- Gözəllik kraliçası maşında uşaq dünyaya gətirdi
- Bakıda yumurta yumurtaladı
- Oxumasanız da olar
- Oxumasanız da olar...
- “Prezident olsaydım...”
- Bu ölkədə Xoşbəxtlik Nazirliyi yaradıldı

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
21 İyun, 2018
12:12 Sumqayıt “Sağlam Gənclik üçün Narkomaniyaya Yox Deyək” devizi altında görüş keçirildi
17 İyun, 2018
15:42 Üç alpinistin ölümündə günahkar, əslində, kim idi?
15 İyun, 2018
21:25 "Sumqayıtın Tarixi" Muzeyinin dostları Milli Qurtuluş gününü birgə bayram etdilər
14 İyun, 2018
11:27 Sumqayıtda “15 iyun Milli Qurtuluş Günü” nə həsr olunmuş rəsm-sərgi müsabiqəsi keçirildi
13 İyun, 2018
19:03 Qərbi Kaspi Universitetindən keçmiş müəllimlərin ittihamlarına CAVAB
18:55 Kimyaçılar Qurtuluş Gününü qeyd etdilər - FOTOLAR
12 İyun, 2018
18:28 Leonardo da Vinçinin sələfi - HEKAYƏ
05 İyun, 2018
18:12 Azərbaycan yazıçısı beynəlxalq təşkilatda həmsədr vəzifəsinə təyin olunub
03 İyun, 2018
16:28 Azərbaycan çoban iti cinsi - Qurdbasar
02 İyun, 2018
13:06 Sənətində özündən uca olan aktyor
01 İyun, 2018
16:38 Sumqayıt bələdiyyəsi yeni binada fəaliyyət göstərəcək-FOTOLAR
30 May, 2018
11:42 “Şərqdə parlayan MAY” - ASAN könüllüləri ADR-i andı
29 May, 2018
14:20 Sumqayıtlı yazıçı vətənə qızıl medalla dönür
12:56 Sumqayıtda “Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi”nə həsr edilmiş dəyirmi masa keçirildi
10:57 Sumqayıtda “Karyera, reallıq və beyin” mövzusunda təlim keçirilib
28 May, 2018
18:27 Sumqayıtda IELTS təqaüd proqramı başlayır
26 May, 2018
19:30 «Vikipediyada Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə düzgün çatdırılması işinə dəstək» layihəsi çərçivəsində növbəti təlim
19:13 Sumqayıtlı beynəlxalq ədəbiyyat festivalında – İlk Dəfə
13:27 Sumqayıtda bilik yarışması
13:04 Məktəblilər Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyini qeyd ediblər
25 May, 2018
22:24 “Arif Alışanova qarşı yalan ifadələr verilir” - Vəkili məhkəmədə DANIŞDI
21 May, 2018
11:11 Sumqayıt Gəncləri yeni Klub təsis etdi
16 May, 2018
11:35 MƏKTƏBLİLƏRİN NƏZƏRİNƏ: Robototexnika Olimpiadasına qeydiyyat başladı
08 May, 2018
21:01 Sumqayıtda “Magistraturaya hazırlıq” mövzusunda tələbələrlə görüş keçirilib
07 May, 2018
18:49 Azərbaycanda İdman Kapoeyrası üzrə dünya çempionatı keçiriləcək - VİDEO
02 May, 2018
10:34 "Qaçqınkom"da yeni təyinat
01 May, 2018
17:22 Məktəblilər Qərbi Kaspi Universitetinin Texnoparkında layihələr üzərində işləyirlər
26 Aprel, 2018
19:39 Ağacın da "qəlbini" duyan, "Nobelçiləri" tərcümə edən şair-dramaturq Əyyub Qiyas
25 Aprel, 2018
15:58 Dünya Meteorologiya Təşkilatının baş katibi Qərbi Kaspi Universitetində
15:53 Sumqayıtlı karateçi dünya ikincisi oldu
24 Aprel, 2018
19:14 Muxtar Babayev keçmiş kollektivi ilə vidalaşdı - FOTOLAR
19:09 Sumqayıtın gənc “Şahin”ləri Finala vəsiqə qazandılar
19:08 Sumqayıtın komandası Finalda
15:55 Yeni nazir Muxtar Babayev tanınmış bəstəkarın oğluymuş - VİDEO
10:45 ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ: Bu universitetdə DİM-in "Abituriyent Məsləhət Mərkəzi” yaradılıb
23 Aprel, 2018
21:33 Sumqayıtdan nazir postuna - MUXTAR BABAYEV YENİ VƏZİFƏDƏ
19 Aprel, 2018
11:03 Koreya səfiri Western Caspian-da
17 Aprel, 2018
17:58 Sumqayıtda “Xəmsə” Milli İntellektual Oyununun seçim turu keçirildi
16 Aprel, 2018
21:08 Sumqayıtda “Şahin” hərbi-idman oyununun qalibi müəyyən oldu.
13 Aprel, 2018
10:33 Bakı məktəbliləri üçün robototexnika təlimləri - ÖDƏNİŞSİZ
12 Aprel, 2018
21:55 Sumqayıt özünün təcrübəli metallurqunu, nüfuzlu alimini itirdi
10 Aprel, 2018
22:56 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
07 Aprel, 2018
12:14 Müəllimlər üçün növbəti diaqnostik qiymətləndirmənin vaxtı açıqlandı
06 Aprel, 2018
21:04 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
05 Aprel, 2018
21:45 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
04 Aprel, 2018
20:45 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə Gücümüz Birlikdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
17:12 Sumqayıtlılar Quba məzarlığını ziyarət edib
03 Aprel, 2018
16:26 Sumqayıtda bir nəfər göldə batıb
14:49 Qərbi Kaspi Universitetinin Texnoparkı yeni əməkdaşlıq platformasında - MEMORANDUM İMZALANDI
31 Mart, 2018
15:31 Sumqayıtda “Tarixi mart həqiqətləri” adlı dəyirmi masa keçirildi
26 Mart, 2018
12:13 Bu universitet tələbələrini işlə təmin edir
24 Mart, 2018
20:02 Sumqayıtın 1-ci məhəlləsi şəhərin "1-ci"sinə, nümunəvi məhəlləyə çevrilir
16 Mart, 2018
19:53 Sumqayıtda “Qələbəyə Doğru” bilik müsabiqəsi keçirildi
17:54 Sağlam gələcək sağlam tərbiyənin işığında parlayır
13 Mart, 2018
21:04 Sumqayıtda "Hamı Seçkilərə" mövzusunda maarifləndirici təlim keçirildi
10 Mart, 2018
17:23 Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə Əmək Yarmarkası keçirilib
07 Mart, 2018
21:13 Yazıçı Süleyman Hüseynovun "AND" romanı "slavyanlar"ın diqqət mərkəzində
10:44 Bu iki şirkət birgə təhsil layihələri həyata keçirəcək
05 Mart, 2018
13:18 Reduco "EU Business School" ilə əməkdaşlığa başlayır
10:25 Robototexnika olimpiadasının final yarışları keçirilib - "Western Caspian"da
01 Mart, 2018
09:34 Məktəblilərin robotları döyüşəcək – BU ŞƏNBƏ
28 Fevral, 2018
20:59 30 il əvvəl Sumqayıtda...
26 Fevral, 2018
22:41 2 saylı tam orta məktəbdə Xocalı soyqırımı anıldı
17:53 ASAN könüllüləri “Xocalıyıq” dedilər
25 Fevral, 2018
18:48 Qərbi Kaspi Universitetində Startap Günləri keçirilib
24 Fevral, 2018
20:45 S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada Sumqayıtda erməni təxribatları və Xocalı facisəi ilə bağlı tədbir keçirmişdir
23 Fevral, 2018
16:40 Güllə atıcılığı üzrə Sumqayıt kubokuna yekun vuruldu
22 Fevral, 2018
15:31 Bu universitetdə açıq mühazirələr başlayır
14:38 Sumqayıt “ASAN xidmət” könüllülərindən maraqlı VİDEOÇARX
20 Fevral, 2018
16:00 Sumqayıtda “Heydər Əliyev Azərbaycanda Gənclər siyasətinin banisidir” mövzusunda konfrans keçirildi
12:24 Ordumuzun ilk zenit raket artileriya divizionu... - VİDEOREPORTAJ
19 Fevral, 2018
21:25 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinə yekun vuruldu.
21:19 Gənclər Sumqayıt Texnologiyalar Parkında oldular
18 Fevral, 2018
15:58 İTV-də sumqayıtlı incəsənət ustalarının çıxışı yayımlanacaq - BU GÜN
17 Fevral, 2018
16:59 Sumqayıtlı iş adamı statuslarını kitab etdi: "Statusman"
16 Fevral, 2018
09:59 Qərbi Kaspi Universitetindən magistrlar üçün üçlü diplom layihəsi
15 Fevral, 2018
10:17 Western Caspian-da məktəblilər üçün təlimlər davam edir
13 Fevral, 2018
11:41 Murad Dadaşov Sumqayıt “ASAN xidmət”də könüllü oldu
11 Fevral, 2018
21:27 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyənləşdi
21:18 Sərbəst güləş üzrə gənclər arasında keçirilən şəhər yarışına yekun vuruldu
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm